Canal de l’informant i ambient segur

Canal de den煤ncies de la Inspector铆a Salesiana Mar铆a Auxiliadora

Salesians Maria Auxiliadora es regeix per un Codi 脠tic i compta amb un Codi de Conducta de bon tracte el principal objectiu del qual 茅s potenciar l’猫tica corporativa per part de totes les persones que es relacionen amb l’entitat en l’exercici de la seva activitat.

Per aix貌, els qui formin part de l’entitat han de contribuir a l’assoliment de la seva missi贸 a trav茅s d’un comportament que reflecteixi de manera consistent els seus principis i valors.

En conseq眉猫ncia, Salesians Maria Auxiliadora valora molt positivament que les persones que es relacionen amb l’entitat sigui com sigui la seva relaci贸 (b茅 sigui laboral, becaris, treballadors en per铆ode de formaci贸 que percebin o no remuneraci贸, aquells fins i tot que no tenen una relaci贸 laboral establerta que han obtingut informaci贸 sobre infraccions durant el per铆ode de selecci贸 o precontractual, voluntaris, participants en projectes o activitats, prove茂dors o col路laboradors), denunci茂n aquells comportaments que infringeixin el Codi de Conducta que resultin irregulars, il路l铆cits o delictius.

En aquest sentit, posem a la disposici贸 de totes les persones un canal de den煤ncies a fi de qu猫 reportin els incompliments del Codi de Conducta o aquelles irregularitats, il路l铆cits o comportaments delictius que detectin en el si de l’entitat.

Es tracta d’un canal que tramitar脿 el contingut de les den煤ncies cap a l’貌rgan d’administraci贸 i govern que correspongui segons el contingut o segons la tipologia de la infracci贸.

A aquest canal intern s’incorporaran les mesures de garanties a l’informant recollides en la Llei 2/2023 de 20 de febrer, reguladora de la protecci贸 de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupci贸.

Quan he de denunciar?

D’acord amb el Reglament, a trav茅s d’aquest canal confidencial de den煤ncies s’haur脿 d’informar de les conductes irregulars, il路l铆cites o delictives comeses per algun membre de la Inspectoria Salesiana 芦Maria Auxiliadora禄 relacionades, entre altres, amb les seg眉ents 脿rees:

 

No se visualiza
Protecci贸 de menors i persones vulnerables

Qualsevol forma de viol猫ncia per acci贸, omissi贸 o tracte negligent que privi a les persones, especialment a menors d’edat o en situaci贸 de vulnerabilitat, dels seus drets i benestar, que amenaci o interfereixi el seu ordenat desenvolupament f铆sic, ps铆quic o social, amb independ猫ncia de la seva forma i mitj脿 de comissi贸, inclosa la realitzada a trav茅s de les tecnologies de la informaci贸 i la comunicaci贸, especialment la viol猫ncia digital.

M茅s informaci贸n

Confidencialitat de la informaci贸

Qualsevol utilitzaci贸 no autoritzada de la informaci贸 no p煤blica de la Inspectoria Salesiana Maria Auxiliadora o dels seus usuaris.

Abusos o assetjament sexual i per ra贸 de sexe en l'脿mbit laboral

Conductes d’assetjament en el treball que suposen assetjament sexual i per ra贸 de sexe menyscabant la dignitat de les treballadores i treballadors.

Abusos o assetjament fets entre persones relacionades amb l'entitat.

Qualsevol tipus d’assetjament o ab煤s que no se circumscriu exclusivament a l’脿mbit laboral podent afectar persones volunt脿ries, participants en projectes o activitats, prove茂dors o col路laboradors.

Protecci贸 de dades

Utilitzaci贸 inadequada o vulneraci贸 dels drets d’informaci贸 de car脿cter personal.

Conflicte d'interessos

Situacions personals o relacions inapropiades amb tercers que puguin condicionar el correcte acompliment dels deures envers la Inspectoria Salesiana Maria Auxiliadora en anteposar els interessos personals als de l’entitat.

Corrupci贸

Beneficis a un funcionari p煤blic per a influir en la seva decisi贸, per a obtenir avantatges o per a compensar un avantatge obtingut en el passat, inclosos els pagaments de facilitaci贸 o d’agilitaci贸; garantir qualsevol benefici a persones que no siguin funcionaris p煤blics per a induir o recompensar l’acompliment indegut de la seva funci贸; la implicaci贸 d’un usuari en una decisi贸 de la Inspectoria Salesiana Maria Auxiliadora que comporti un benefici directe o indirecte per a aqueix usuari o per a alguna persona relacionada amb aquest.

Drets dels/les treballadors/es

Conductes que posin en perill la salut i la integritat dels treballadors, o que generin situacions de discriminaci贸.

Recursos inform脿tics

Utilitzaci贸 inadequada dels equips inform脿tics de la Inspectoria Salesiana Maria Auxiliadora, desc脿rrega no autoritzada de programes.

Fraus

Enganys i omissions d’informaci贸 rellevant a tercers.

Anomalies en l'origen i destinaci贸 de finan莽ament

Conductes que facin ineficaces les pol铆tiques de prevenci贸 de blanqueig de capitals internes, aix铆 com l’obtenci贸, gesti贸 i ocupaci贸 fraudulenta d’ajudes o subvencions p煤bliques.

Transpar猫ncia en mat猫ria econ貌mica

Ocultaci贸 de b茅ns, aix铆 com registre i an脿lisi sistem脿tics de transaccions comercials i financeres incomplint la normativa comptable.

Formulari per a les den煤ncies

Si desitges comunicar una den煤ncia a la Inspectoria Salesiana 芦Maria Auxiliadora禄 pots realitzar-la a trav茅s del formulari que posem a la teva disposici贸

Preguntes freq眉ents

Aquestes s贸n les preguntes m茅s freq眉ents que rebem. Per favor, llegeix-les abans de contactar amb la nostra entitat.

No se visualiza
Qu猫 茅s un canal de den煤ncies?

脡s un mecanisme a la disposici贸 de tota persona f铆sica o jur铆dica que tingui algun tipus de relaci贸 amb l’entitat i a trav茅s del qual es pot comunicar una infracci贸 normativa, irregularitat, il路l铆cit o delicte. 脡s un sistema que permet als informants la protecci贸 de la seva identitat, la confidencialitat de les informacions i l’anonimat si 茅s el cas.

Com es poden formular les den煤ncies?

El sistema intern permet que pugui fer-se per escrit, verbalment o tots dos, de manera segura, de manera que pugui triar el seu anonimat si aix铆 opta fer-ho, es garanteix la confidencialitat de la identitat de l’informant i la identitat de qualsevol tercer esmentat en la comunicaci贸.

L’informant pot, si aix铆 ho considera oport煤, indicar un domicili o un correu electr貌nic on rebre les notificacions que es vagin generant per al seu seguiment.

Quines garanties i beneficis ofereix l'煤s d'aquest canal?

En primer lloc, es fomenta la transpar猫ncia i la rendici贸 de comptes de la instituci贸, la qual cosa ajuda a prevenir la corrupci贸 i altres activitats il路legals.

En segon lloc, es protegeix els informants de possibles repres脿lies, la qual cosa pot fomentar una cultura de den煤ncia i ajudar a destapar activitats il路legals.

En tercer lloc, la llei pot ajudar a millorar la confian莽a del p煤blic en les organitzacions, ja que demostra que les organitzacions estan compromeses amb l’猫tica i la integritat.

Qui presenti una comunicaci贸 t茅 dret al fet que la seva identitat no sigui revelada. Per貌, si 茅s el cas, podr脿 ser comunicada a l’autoritat judicial, al Ministeri Fiscal o a l’autoritat administrativa competent en el marc d’una investigaci贸 penal, disciplin脿ria o sancionadora.

Es pot denunciar un fet sense tindre鈥檔 proves?

Encara que 茅s possible presentar una den煤ncia sense proves concretes, 茅s important saber que la falta d’evid猫ncia i suports documentals pot afectar la credibilitat de la den煤ncia i reduir les possibilitats de continu茂tat i resoluci贸 del procediment. Igualment 茅s important que es basen en fets reals i no en meres sospites o conjectures.

Es recorda que presentar una den煤ncia falsa o infundada pot constituir un delicte de cal煤mnies i les seves corresponents conseq眉猫ncies legal

S'informar脿 el denunciat que existeix una den煤ncia en contra seva?

S铆. El denunciat ha de tenir coneixement que s’ha formulat una den煤ncia en contra seva i, per tant, tindr脿 dret a l’acc茅s a tots els documents integrants en el procediment administratiu incoat contra ell, per貌 tindr脿 restringit l’acc茅s als documents o la informaci贸 continguda en aquests que contingui dades protegides de tercers, com 茅s el cas de la identitat del denunciant.

Quin 茅s el procediment una vegada interposada la den煤ncia?

Una vegada rebuda la den煤ncia, el sistema genera un codi 煤nic que nom茅s coneix l’informant. Posteriorment, i a exclusi贸 de les dades personals del denunciant, l’貌rgan d’administraci贸 o de govern de l’entitat, despr茅s d’una primera valoraci贸, designar脿 el responsable o equip de responsables per a atendre el cas, segons el contingut de qu猫 tracte. El sistema generar脿 a l’informa’t un justificant de recepci贸 de la comunicaci贸 en el termini de 7 dies naturals seg眉ents a la seva recepci贸, llevat que pugui posar-se en perill la confidencialitat de la comunicaci贸. El termini per a donar respostes a les actuacions d’investigaci贸 no podr脿 ser superior a 3 mesos, a excepci贸 dels casos de m脿xima complexitat, i en aquest cas, podr脿 estendre’s altres 3 mesos addicionals. La investigaci贸 respecte dels fets denunciats podr脿 concloure amb una resoluci贸 eximent, si no ha quedat acreditat l’incompliment legal o del codi de conducta de l’entitat, o -en cas contrari- condemnat貌ria. L’expedient deixar脿 const脿ncia de les raons d’una i una altra decisi贸.

Quin tractament tenen les dades personals en el marc del Canal de Den煤ncies?

Totes les dades de car脿cter personal facilitats a fi de la den煤ncia seran tractats de conformitat tant al Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecci贸 de les persones f铆siques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulaci贸 d’aquestes dades, com a la Llei org脿nica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecci贸 de Dades Personals i garantia dels drets digitals, per a fins leg铆tims i espec铆fics en relaci贸 a la investigaci贸 que pugui sorgir a conseq眉猫ncia de la den煤ncia, no s’utilitzaran per a fins incompatibles i seran adequats i no excessius en relaci贸 amb les citades finalitats.

Atesa la protecci贸 de l’informant regulat en la norma 3/2023 de 20 de febrer, l’acc茅s queda limitat a:

 • el responsable del sistema o qui el gestiona directament,
 • el responsable de recursos humans o 貌rgan competentment designat en el cas que procedeixi adoptar mesures disciplin脿ries contra un treballador
 • el responsable dels serveis jur铆dics de l’entitat quan sigui procedent l’adopci贸 de mesures legals en relaci贸 amb els fets informats.
 • els encarregats de tractament que eventualment es designen.
 • El delegat de protecci贸 de dades.

PROMOCI脫 DE VALORS 脠TICS I LA PROTECCI脫 DE MENORS I PERSONES VULNERABLES

Perqu猫 aquests casos, en totes les seues formes, no ocorrin m茅s, hi cal una cont铆nua i profunda conversi贸 dels cors, acompanyada d’accions concretes i eficaces que involucren a tots a l’Esgl茅sia, de manera que la santedat personal i el comprom铆s moral contribueixin a promoure la plena credibilitat de l’anunci evang猫lic i l’efic脿cia de la missi贸 de l’Esgl茅sia. Per tant, 茅s bo que s’adopten a nivell universal procediments dirigits a prevenir i combatre aquests crims que traeixen la confian莽a dels fidels.

 

Motu Proprio 鈥淰ox estis lux mundi鈥, 9 maig 2019.

Crear ambients segurs per a la protecci贸 del menor

En els 煤ltims anys, la nostra Inspectoria ha fet un important treball en el camp de la protecci贸 de menors, conscients que 茅s una urg猫ncia que naix del nostre Sistema Preventiu. Per aix貌, treballem perqu猫 tots els nostres centres siguin ambients segurs especialment per als menors i adults vulnerables. Donem resposta aix铆, al nostre propi sistema educatiu, i al que les lleis van demanant per a totes les entitats que es dediquin al treball amb menors. Per a aix貌, s’ha realitzat:

En la Inspectoria existeix la Comissi贸 inspectorial de protecci贸 de menors i, en cadascuna de les nostres obres, existeix la comissi贸 local i un coordinador de protecci贸.

Hem elaborat un Codi de Conducta i un protocol d’aplicaci贸 quan es produeix una den煤ncia d’aquest. Tots els educadors, animadors, salesians, personal que treballa amb nosaltres coneix aqueix Codi i ha signat el seu compliment.

En cada ambient pastoral, s’han fixat protocols per a acompanyar els menors en situacions que poden oc贸rrer en el seu entorn familiar o en altres 脿mbits de la seva vida i que arriben a coneixement dels interessats.

S鈥檋i estan aplicant protocols d’actuaci贸 davant situacions d’assetjament escolar o bullying, impartint formaci贸 a educadors, a les fam铆lies i als mateixos nois, noies, adolescents i joves.

S’han organitzat jornades de formaci贸 en aquest camp, especialment destinades als directors, per a preparar-se en la prevenci贸, acompanyament, actuaci贸 en aquest 脿mbit.

Hem engegat processos de just铆cia restaurativa amb professionals externs que treballen amb nosaltres a nivell terap猫utic, espiritual i restauratiu, per a atendre possibles v铆ctimes d’abusos per part de membres de la nostra instituci贸.

Pot posar-se en contacte amb nosaltres, a trav茅s del correu: ambienteseguro@salesianos.edu

 

Codi de conducta per a la protecci贸 de menors i adults vulnerables

Els 鈥淪alesians de Don Bosco鈥 realitzen la seva missi贸 educatiu-pastoral en favor dels joves des d’un conjunt d’obres educatives animades per comunitats salesianes amb una diversitat d’ambients i serveis (escoles, centres juvenils, parr貌quies, plataformes socials, esports, activitats culturals i recreatives, etc.).

 

La nostra missi贸 est脿 destinada, majorit脿riament, a menors d’edat i tamb茅 a adults vulnerables. Considerem menors d’edat a les persones menors de 18 anys; i adults vulnerables, a les persones d’almenys 18 anys d’edat que, per raons de discapacitat, malaltia o pel context en el qual es troben, s贸n o poden ser incapaces de protegir-se a si mateixes de potencials danys o situacions d’explotaci贸.

 

L’estil educatiu salesi脿 es fonamenta en el Sistema Preventiu de Don Bosco. Aquest sistema est脿 basat en l’amor com a for莽a alliberadora, la ra贸 des de la racionalitat en les propostes educatives i la religi贸 sustentada en la fe en D茅u com a font de sentit. Tot el personal de les cases de la Inspectoria est脿 cridat a desenvolupar aquest sistema per a la promoci贸 integral de la inf脿ncia i el jovent que se’ls confia.

 

Des d’aquest esperit preventiu, s’ofereix el present Codi de Conducta per a la protecci贸 davant pr脿ctiques abusives, amb la intenci贸 que, en les pres猫ncies educatiu-pastorals de les Inspectories Salesianes, tots els agents educatius i tota persona en contacte amb menors i adults vulnerables es comprometen a garantir-los un espai segur, un tracte digne i un ambient positiu de creixement personal integral.

Protocol d’actuaci贸 per a la protecci贸 de menors i adults vulnerables a les cases salesianes de la inspectoria

En la Inspectoria Salesiana 鈥淢aria Auxiliadora鈥, a m茅s del Codi de Conducta per a la Protecci贸 de Menors i Adults Vulnerables, existeix el present protocol d’actuaci贸. El mateix t茅 com a objectiu d’indicar de quina manera i amb quins instruments ha de ser conegut, respectat i compliment aquest Codi per tot el personal de la Inspectoria en cadascuna de les Cases/Obres Salesianes en les quals aquesta desenvolupa la seva missi贸 educatiu-pastoral i com cal procedir quan es produeix una actuaci贸 contr脿ria a aquest.

Documents de refer猫ncia

FINALITAT I PROCEDIMENT DEL CANAL DE DEN脷NCIA

Des d’una mirada 脿mplia i oberta a la realitat de la vida quotidiana d’una Casa Salesiana, entenem per Canal de Den煤ncia el conjunt de mitjans utilitzats per a la comunicaci贸 directa de qualsevol incident o situaci贸 que vagi en contra de la promoci贸 dels valors 猫tics i la protecci贸 dels menors i adults vulnerables, segons el que s’estableix en el Codi de Conducta de la Inspectoria Salesiana 鈥淢ar铆a Auxiliadora鈥 o en qualsevol dels documents que, a tal fi, estan reconeguts en cadascuna de les entitats que formen part de la missi贸 educativa salesiana i que tenen la seua seu en aquesta Casa.

 

En concret, i tal com es recull en el punt 3.5. del Codi de Conducta, el Canal de Den煤ncia serveix per a comunicar les conductes que puguin implicar la comissi贸 d’alguna irregularitat o d’algun acte contrari a la legalitat o a les normes d’actuaci贸 d’aquest codi, o per a consultar dubtes que poguessin sorgir sobre la seva interpretaci贸.

Processos de just铆cia restaurativa

 

 

La Inspectoria Salesiana 鈥淢aria Auxiliadora鈥 ofereix atenci贸 a les seues v铆ctimes d’abusos oferint-los processos de sanaci贸 personal per mitj脿 d’un grup de professionals en Just铆cia Restaurativa. Aquests professionals s贸n externs i independents a la Inspectoria Salesiana.

Som conscients que la veu de les v铆ctimes en la majoria de les vegades no ha estat escoltada ni atesa adequadament, i que la ferida causada roman oberta. Aquests processos, complementaris del recorregut de la just铆cia penal o can貌nica que tinguin els fets, s贸n 煤tils per a satisfer necessitats en les persones danyades per aquestes greus conductes.

Les trobades restauratives s贸n processos de comunicaci贸 猫tica. Busquen potenciar el valor de la pau. Descansen sobre la responsabilitat, l’autonomia, l’honestedat i l’alteritat. Tenen com a instrument la paraula i l’escolta; en definitiva, el di脿leg. Les trobades s贸n dirigides per una persona imparcial: un facilitador o mediador, i requereixen la signatura del consentiment de totes les parts participants en el proc茅s.

Els professionals amb els quals treballem han detectat, en els casos que atenen, que la majoria de les v铆ctimes necessiten restablir la seua salut ps铆quica o emocional desnuant el vincle que els uneix amb l’agressor i que es va construir amb l’agressi贸 mateixa. Els hi cal ser reconeguts en el mal patit, creure en la seva versi贸, tant per part de l’agressor com de la instituci贸 a la qual pertany o pertanyia. Els hi cal narrar les conseq眉猫ncies que aquell comportament ha tingut en la seua vida, i rebre garanties que no es tornaran a repetir fets similars amb altres persones.

Els processos de just铆cia restaurativa solen durar entre 14 i 20 mesos. Es desenvolupen mitjan莽ant nombroses trobades: amb la v铆ctima, i en paral路lel amb el victimari; amb les persones que van poder ser testimonis dels fets per a resignificar la relaci贸 danyada amb persones i llocs, amb la pr貌pia Instituci贸. I si el cam铆 per totes dues parts ho permet, entre v铆ctima i victimari.

Comissi贸 inspectorial

Des de la Inspectoria Salesiana Maria Auxiliadora es posa en marxa la Comissi贸 de Protecci贸 de menors i ambients per a reafirmar el comprom铆s amb la protecci贸 cap a les persones menors i vulnerables, aix铆 com l’especial atenci贸 a les v铆ctimes d’abusos i els seus familiars.

L’脿mbit de treball de la comissi贸 茅s la promoci贸 dels valors 猫tics, amb especial 猫mfasi en la protecci贸 dels menors a trav茅s de la promoci贸 dels Drets de la inf脿ncia i de la prevenci贸 dels abusos de tota mena i la lluita contra aquests.

 • P. Jos茅 Luis Navarro Santotom谩s. SDB (Vicari Inspectorial-Coordinador)
 • P. Alberto Pay谩 Rico. SDB (Secretari Inspectorial i Llic. en Dret Can貌nic)
 • Sra. Ester Mu帽oz Mu帽oz. (Fund. Don Bosco Salesianos Social. Psic貌loga i Advocada)
 • Sra. Maria 脌ngels Pav贸. (Col路legi Sant Vicen莽 dels Horts. Orientadora)
 • P. Juan Carlos Mac铆as. SDB (Psic貌leg)
 • Sr. Carlos Mart铆n. (Delegat de Comunicaci贸)
 • Sr. Jes煤s Mu帽oz de Priego. (Advocat)

Misi贸

 • Elaborar i mantenir al dia el Codi de conducta i el Protocol d’actuaci贸 per a 煤s dels educadors i tot el personal que treballa en l’脿mbit salesi脿.
 • Elaborar i perfeccionar constantment el 鈥淧rotocol d’acci贸 per a casos d’infracci贸dels principis 猫tics i d’abusos de menors鈥.
 • Tractar els casos que es presenten a la comissi贸, acollint les denuncia, escoltant els implicats, investigant els fets i, finalment, emetent un dictamen amb propostes d’acci贸 (educatives, jur铆diques, comunicatives鈥) al servei del P. Inspector. Fins al moment s’ha optat amb convicci贸 per l’atenci贸 a les v铆ctimes amb un enfocament restauratiu, deixant-nos assessorar per professionals externs, amb aquestes tasques principals:
  • Acollir cada cas a trav茅s del coordinador inspectorial de protecci贸 del menor i de la comissi贸 de protecci贸 de menors.
  • Investigaci贸 a partir dels casos rebuts.
  • Contacte amb les v铆ctimes. Proposta de trobada personal. Escolta, acolliment i petici贸 de perd贸.
  • Contacte amb els salesians que han sigut acusats d’ab煤s sexual. Trobada personal. Comunicaci贸 d’obertura d’investigaci贸. Proposta de suport psicol貌gic.
 • Proposta de reparaci贸 mitjan莽ant processos de just铆cia restaurativa, tant a v铆ctimes com a victimaris.
 • Atenci贸 a les diferents necessitats vinculades amb el mal patit i a les peticions que referent a aix貌 les v铆ctimes hagin pogut formular en el marc d’un proc茅s acompanyat.
 • Exercir el c脿rrec de portaveu de la Inspectoria Salesiana davant els mitjans de comunicaci贸 i la societat en general.
 • Acompanyar, per si mateix o per altres professionals, a les persones v铆ctimes d’abusos en tot el que necessitin per a recuperar-se.
 • Proposar mesures preventives i elements de formaci贸 per a tot el personal de la Inspectoria Salesiana en els 脿mbits de compet猫ncia de la comissi贸.

desc脿rrega聽de documents

Oferim a continuaci贸 tots els codis i protocols que tenen relaci贸 amb aquest canal de den煤ncies

Codi 脠tic
Codi de Conducta de Bon Tracte
Reglament del Canal de den煤ncies
Protocol de Bon Tracte
Protocol enfront de l'assetjament sexual laboral